พระพุทธศาสเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย


       2.1    พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของหตุปัจจัย
                          พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุผล คือ เน้นว่าสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัย และเสื่อมสลายไปเมื่อหมดเหตุปัจจัย ไม่มีส่งใดกิดขึ้นมาลอยๆหริอดับสลายไปเฉยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัย
                        การที่พระพุทธศาสนาสอนเน้นเหตุผลทั้งปัจจัย ก็เพื่อให้นิศาสนิกชนรู้จักมอบสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง ทำให้สายตากว้างไกล เข้าใจสิ่งทั้งหลายได้กว้างขวางลึกซึ้ง และนำไปสู่ความเป็นคนมีใจกว้าง ไม่ยึดติดแง่มุมใดในแง่มุมหนึ่ง และที่สำคัญการเข้าใจเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดและถูกต้องด้วยดังจะอธิบายดังต่อไปนี้
(1)        ทำให้เป็นคนมีเหตุผล คือ มีความเชื่อมั่นว่าสรรพสิ่งจะเกิดหรือดับเพราะมีเหตุปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาลอยๆโดยไร้เหตุปัจจัย
(2)      ทำให้เป็นคนสายตากว้างไกล มองอะไรก็เข้าใจกว้างขวางลึกซี้ง
(3)      ทำให้เป็นคนมีใจกว้าง ยอบรับความคิดเห็นของคนอื่นและเห็นความสำคัญของคนอื่น
(4)       ทำให้เป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่น
(5)      ทำให้แก้ปัญหาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น