อ้างอิงหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา   ม.6

ศ. ดร. วิทย์   วิศทเวย์
ศ. พิเศษ   เสฐียรพงษ์   วรรณปก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น